نمایش گزارشها

آغاز عملیات عمرانی-اجرایی ساخت بوستان ولایت

عملیات اجرایی ساخت بوستان ولاینت واقع در پادگان سابق قلعه مرغی توسط سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران آغاز شد. کلنگ ساخت این بوستان در هفته منابع طبیعی و با کاشت دو نهال توسط مقام معظم رهبری زده شد.