نمایش خبر ها

جستجو
دسته بندی خبر ها

پاسخگویی به شهروندان

در راستای شکایات متعدد شهروندان ازطریق مراجعات حضوری وتماس باسامانه 137 مبنی برمزاحمت وگزیدگی توسط سگهای بلاصاحب درمحلات مختلف شهربوشهر سازمان مدیریت پسماند متصدی امورجمع آوری این سگهای بلاصاحب شده ،باتوجه به حساسیت های محیط زیستی واحترام به حقوق حیوانات این ماموریت به صورت زنده گیری درشهر بوشهر درحال انجام است ،درمورد کلیپ پخش شده مبنی براحمال یکی از کارکنان زحمت کش پاکبان برخورد با این حیوانات که پس رویت تذکرلازم وبرخورد با وی صورت گرفته است،اما این انصاف وبه حق است کارگری که ازشدت گرما بستری میشود وبعدبرای حفظ جان شهروندان شب تاصبح به زنده گیری سگها مشغول است،به دست چند نفر مورد ضرب وشتم قرار گیرد،؟اما سازمان مدیریت پسماند به اطلاع میرساند باتوجه به حساسیت موضوع واحساس تکلیف شهروندان وپیگیری متعدد ادامه این ماموریت باحفظ آرامش ورعایت نکات بهداشتی  وایمنی وحفظ جان شهروندان عزیز وحقوق حیوانات به انجام میرساند